Swaye Dhaka Swaigu Makhu - Ramesh Tamrakar n Junu

By
Advertisement


स्वय् धका स्वैगु मखु
मिखा ल्वात छु याय् मय्‌जु
तँचाय् मते न्हा

स्वरे गुली मछा मजू
सुरु सुरु झासं भाजू, थगु लँ लिना

ल: त्वने प्यास चाया
उखे थुखे माला जुया

सत्य सत्य छन्त मखु
घ: ले जक स्वैगु मय्‌जु
तँचाय् मते न्हा

म्हस्यु मखु तस्यु मखु
गन छक खना मखु

आका झाका लँ पँ वय्‌त
मछा मजुला भाजु, लज्या मचाला ?

अष्टमिया व्रत च्वना, जन्मा दय्‌के वगु बेले
जित केलें मिखा स्वैगु, ल्वमनला मय्‌जु…न्हयलं गातला?

थे धका धाय्‌दै मखु छिं
सत्य सत्य स: याय् मखु जिं

बि बि त्वति, मखुसा
थ्व हे घलं छिना थके भाजु
वनिसा हुं न्हा

अपाय् सकं तँचाय् माला
छन्त छुना पंगु दुल्या?
ल: भचा त्वंके त न:
नुग स्यासा म्वाल मय्‌जु,
कर न मयाना..

स्वरेहे स्वरेहे छु ख्वा वम्ह
छन्त ला छन्त आसे

जिम्थाय् झ्या क्वं वयय् बले
कोचां लुना हय् भाजु
मनु म्हस्यु ला ?

स्वय् धका स्वैगु मखु
मिखा ल्वात छु याय् मय्‌जु
तँचाय् मते न्हा

स्वरे गुली मछा मजू
सुरु सुरु झासं भाजू, थगु लँ लिना

मय्‌जु तँचाय् मते न्हा
भाजू मनु म्हस्यु ला ?

0 comments:

Post a Comment