Kanhe Maichha

By
Advertisement

कान्हि मैचा मंसिर महिनासँ,
चुरा व सचिका ज्वना
का वय् त्यल न्हा
का वय् त्यल न्हा

वा दाईचा मंसिर महिनासँ,
जिगु थ्व ब्‌छि जोबन
छंगु लागि न्हा
छंगु लागि न्हा

म्हगसे न छं हे जक
मिखा पिक: वैगु जित

मिखा कना च्वन धासा
न्हिला न्हिला क्यनि जित

छ बिना च्वनेहे मफुत
सुईगु भरे च्वने दाईचा
याकन हे वा दाईचा
याकन हे वा

छँगु मन जिगु मन,
झंग ब्वथेँ ब्वया च्वन
छँगु दुख: जिगु दुख:,
छगु हे थेँ जुया च्वन

छ मदेक जिँ न मफुत
याकन हे का व्य् मैचा,
धैर्य याना च्वँ मैचा,
धैर्य याना च्वँ

0 comments:

Post a Comment